.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

1.1 Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden

1.2 Venema: gebruiker van deze algemene voorwaarden:
V.O.F. Handelsonderneming Venema gevestigd aan de Lands Welvaren 17 te Holwerd, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 01051449

1.3 Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en de Overeenkomst aangaat met Handelsonderneming Venema.

1.4 Koper/Klant: de partij, die zowel Consument kan zijn als het Bedrijf, die producten van Handelsonderneming Venema koopt.

1.5 Partijen: Handelsonderneming Venema en de Koper gezamenlijk.

1.6 Overeenkomt: de (koop)overeenkomst tussen Handelsonderneming Venema en de klant, al dan niet op afstand.

1.7 Overeenkomst op afstand: de (koop)overeenkomst op afstand tussen Handelsonderneming Venema en de Koper, waarbij in het kader van een door Handelsonderneming Venema georganiseerd systeem voor verkoop, op afstand van producten, tot en met het sluiten van de Overeenkomst op afstand uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

1.8 Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst.

1.9 Duurtransactie: een Overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de levering en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.

1.10 Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

1.11 Website: www.venemaholwerd.nl, de website van Handelsonderneming Venema die door Venema wordt beheerd en waar de klant, na te zijn ingelogd, producten bij Venema kan bestellen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Handelsonderneming Venema en op elke tot stand gekomen Overeenkomst (op afstand) en bestellingen tussen Handelsonderneming Venema en de Koper.

2.2 Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van de Algemene Voorwaarden aan de Koper beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven dat de Algemene Voorwaarden bij Venema zijn in te zien en zij op verzoek van de Koper zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden dan wel langs elektronische weg aan de Koper ter beschikking worden gesteld (PDF per e-mail).

2.3 Afwijkende bedingen gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk door Handelsonderneming Venema schriftelijk zijn aanvaard. 

2.4 Indien een of meerdere van de bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Venema vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.5 Indien Venema niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Venema in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

2.6 De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten voor de uitvoering waarvan door Handelsonderneming Venema derden worden betrokken.

2.7 Handelsonderneming Venema is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. De wijzingen worden van kracht binnen redelijke termijn nadat deze zijn aangekondigd, of nadat de Koper na de wijziging opnieuw de Overeenkomst sluit, al naar gelang wat eerder plaatsvindt. 

Artikel 3. Aanbod en offertes

3.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

3.2 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend. De opgegeven prijzen gelden voor levering af bedrijf of magazijn van Handelsonderneming Venema, exclusief omzetbelasting en exclusief eventuele emballage, tenzij anders aangegeven.

3.3 Het aanbod op de Website bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en deze omschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Koper mogelijk te maken. De afbeeldingen van producten op de Website zijn waarheidsgetrouw. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Handelsonderneming Venema niet.

3.4 Handelsonderneming Venema kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de Koper redelijkerwijs kan begrijpen dat deze, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.5 Het assortiment van Handelsonderneming Venema kan te allen tijde worden gewijzigd.

3.6 Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.

3.7 Elk aanbod op de Website bevat zodanige informatie, dat voor de Koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 4. Overeenkomst

4.1 De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

4.2 Bestellingen kunnen enkel door de klant via de website geplaatst worden indien de klant een account heeft op de website.

4.3 Indien de Koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Handelsonderneming Venema onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Handelsonderneming Venema is bevestigd, kan de Koper indien hij Consument is de Overeenkomst ontbinden.

4.4 Handelsonderneming Venema treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data (persoonsgegevens) en zorgt voor een veilige webomgeving. Handelsonderneming Venema verwijst ook naar artikel 18 van de Algemene voorwaarden. Indien de Koper elektronisch kan betalen, zal Handelsonderneming Venema daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht (laten) nemen.

4.5 Handelsonderneming Venema kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Handelsonderneming Venema op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

4.6 Handelsonderneming Venema zal bij het product aan de Koper de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Koper op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van Venema waar de Koper met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Koper van het Herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het Herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 3 lid 6 van de Algemene Voorwaarden genoemde gegevens, tenzij Venema deze gegevens al aan de Koper heeft verstrekt vóór de uitvoering van de Overeenkomst.

4.7 Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

4.8 Mondelinge toezeggingen van ondergeschikten binden Handelsonderneming Venema niet.

Artikel 5. Levering

5.1 Het risico van de producten gaat over op de klant op het moment dat de producten worden afgeleverd bij de klant dan wel op het moment dat de klant de producten bij Venema ophaalt, onverminderd hetgeen is opgenomen in artikel 18. Indien na de levering de producten beschadigd raken, te niet gaan, verloren raken of gestolen worden, dan blijft de klant de factuur voor de producten verschuldigd.

5.2 In afwijking van lid 1 van dit artikel wordt bij Consumenten onder het moment van levering verstaan: het moment waarop de zaken feitelijk ter beschikking staan van de Consument.

5.3 Venema heeft het recht in gedeeltes te leveren en iedere deellevering afzonderlijk te facturen.

5.4 De bestelling wordt geleverd op het door de klant opgegeven afleveradres, tenzij de klant tijdens het bestelproces op de website ervoor heeft gekozen om de producten af te halen bij Venema. Het afleveradres dient een bestaand adres te zijn.

5.5 Haalt de klant de producten bij Venema op, dan wordt de klant door Venema ervan op de hoogte gesteld op het moment dat de bestelling gereed is en door de klant kan worden afgehaald.

5.6 Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage is ter beoordeling van Handelsonderneming Venema.

5.7 Pallets zwaarder dan 1.000 kg en lengtemateriaal dienen door de klant zelf gelost te worden. Indien de klant op het moment van levering niet (tijdig) aanwezig is om te lossen, dan heeft Venema het recht de kosten die hij daardoor maakt, zoals vertragingsschade, aan de klant in rekening te brengen.

5.8 De klant is verplicht de producten af te nemen. Indien de klant, om welke reden dan ook, de bestelde producten niet afneemt, dan blijft de factuur voor de producten verschuldigd en worden de producten voor rekening en risico van de klant opgeslagen. Indien de klant de producten niet afneemt, ongeacht of betaling van (een deel van) het verschuldigde reeds heeft plaatsgevonden, dan heeft Venema het recht om deze producten na schriftelijke ingebrekestelling voor en namens de klant te (doen) verkopen. De klant blijft het factuurbedrag, te vermeerderen met de rente, kosten en eventuele schadevergoeding, verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto opbrengst van de verkoop aan die derde.

Artikel 6. Leveringstermijn

6.1 Opgave van de levertijd door Handelsonderneming Venema geschiedt bij benadering. Overschrijding van de leveringstermijn schept voor de Koper geen enkel recht op schadevergoeding van de Overeenkomst. Bij niet tijdige levering dient de klant Venema derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en Venema een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.

6.2 Overschrijding van de levertijd geeft de Koper niet het recht de Overeenkomst te ontbinden. Voor zover niettemin een ontbindingsrecht zou bestaan, dient die Schriftelijk en binnen uiterlijk vijf dagen na het verstrijken van de levertijd plaats te vinden en kan slechts volgen indien Venema in verzuim is.

6.3 Verlangt Venema van de klant een aanbetaling, dan vangt de leveringstermijn aan op het moment dat Venema de aanbetaling van de klant heeft ontvangen.

6.4 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Venema zijn de producten te leveren.

6.5 Indien het door de klant bestelde product niet op voorraad is, waardoor er sprake is van een langere leveringstermijn, dan neemt Venema contact op met de klant.

6.6 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Venema zich inspannen om een vervangend product beschikbaar te stellen.

6.7 Handelsonderneming Venema is in alle gevallen en onder alle omstandigheden gerechtigd om niet tot levering over te gaan aan de Koper op het moment dat de vorderingen van Venema op de Koper, uit welke hoofde dan ook, door de Koper nog niet volledig zijn voldaan.

Artikel 7. Garanties

7.1 Indien op geleverde producten een fabrieksgarantie wordt verleend, dan worden de looptijd van de fabrieksgarantie en de garantievoorwaarden bij het tot stand komen van de overeenkomst en/of bij de levering van de producten aan de klant kenbaar gemaakt.

7.2 Handelsonderneming Venema verstrekt aan de Koper de fabrieksgarantie op het gekochte. Na verloop van de garantietermijn kan van non-conformiteit van het gekochte geen sprake meer zijn. Indien door de leverancier van Handelsonderneming Venema geen garantie wordt verstrekt, geldt er geen garantie.

7.3 De fabrieksgarantie vervalt en klachten over de geleverde producten worden niet (verder) in behandeling genomen indien:
a. door de klant en/of derden werkzaamheden en/of wijzigingen en/of reparaties aan het geleverde zijn uitgevoerd;
b. de verstrekte gebruiksinstructies niet nauwkeurig zijn opgevolgd;
c. gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik;
d. de producten niet op de juiste wijze zijn gemonteerd;
e. de producten niet goed zijn onderhouden;
f. gebreken het gevolg zijn van normale slijtage;
g. gebreken het gevolg zijn van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

7.4 Geen garantie wordt gegeven op:

  • geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering;
  • het keuren en repareren van zaken van de Koper; 
  • onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend.

7.5 Op door derden geleverde producten wordt niet langer garantie verleend dan door deze derde aangehouden garantieperiode.

7.6 De garantie vervalt indien de Koper en/of een door haar ingeschakelde derde op ondeskundige wijze gebruik heeft gemaakt van het geleverde dan wel deze werkzaamheden verrichten of wijzigingen aanbrengen aan het geleverde.

7.7 Indien de Koper niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, dan is Handelsonderneming Venema niet verplicht garantie te verlenen zolang deze situatie voortduurt.

Artikel 8. Vervoer en verzendkosten

8.1 De verzending geschiedt op de wijze als door Handelsonderneming Venema aangegeven. Wenst de klant een zending anders te ontvangen, zoals o.a. door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

8.2 Indien de totale waarde van de order lager is dan € 1.500,- excl. btw en de bestelling wordt afgeleverd bij de klant, dan worden verzendkosten aan de klant in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen.

8.3 Wordt de bestelling door de vervoerder beschadigd aan de klant aangeboden, dan dient de klant de zending niet te accepteren.

Artikel 9. De Prijs en betaling

9.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten slechts verhoogd, indien zich wijzigingen in prijsbepalende factoren voordoen, zoals in geval van wijziging in prijs voor grondstoffen, materialen, loon, belastingen (BTW), rechten, heffingen, lasten, vrachten, alsmede alle ander kostenbepalende factoren in binnen- en buitenland.

9.2 Na het sluiten van de Overeenkomst zullen de prijzen niet meer wijzigen, behalve indien er een wijziging is in de hoogte van de geldende BTW.

9.3 Alle prijzen, al dan niet genoemd op de Website, zijn zowel exclusief en inclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden opgelegd.

9.4 Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 30 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.5 Handelsonderneming Venema is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de klant een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.

9.6 Voor zover niet anders is bepaald in de Overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Koper verschuldigde bedragen te worden voldaan conform de betalingstermijn op de factuur.

9.7 Handelsonderneming Venema biedt verschillende betalingsmethoden aan. Betaling geschiedt bij aflevering, tenzij anders overeengekomen.

9.8 De Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Handelsonderneming Venema te melden.

9.9 Indien de Koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Venema is gewezen op de te late betaling en Venema de Koper zijnde een Consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen- termijn, over het nog verschuldigde bedrag een bedrag van 1 % rente per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand heeft te gelden als een maand. Indien een dergelijke bepaling om wat voor reden dan ook in rechte geen standhoudt, is de Koper die een Consument is de reguliere rente ex. artikel 6:119 BW verschuldigd en indien de Koper een Bedrijf is de wettelijke handelsrente ex. artikel 6:119a BW.
Daarnaast is Venema gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten a 15 % van het  openstaande bedrag bij de Koper in rekening te brengen.
Venema kan ten voordele van de Consument afwijken van genoemd percentage.

9.10 Voor het geval Handelsonderneming Venema haar vordering in een gerechtelijke procedure aanhangig heeft gemaakt, is de Koper tevens gehouden de met deze procedure gemoeide werkelijk gemaakte kosten te vergoeden. Hieronder zijn in elk geval begrepen de kosten van advocaten, juristen, deurwaarders en procesgemachtigden, alsmede het griffierecht.
Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke zullen worden berekend overeenkomstig de Wet Incassokosten.

9.11 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Handelsonderneming Venema op de klant onmiddellijk opeisbaar. 

9.12 Iedere betaling van de Koper strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschuldigde rente, en tenslotte in mindering van de aan Handelsonderneming Venema verschuldigde hoofdsom.

9.13 Handelsonderneming Venema kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Venema kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

9.14 De Koper kan zonder uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming van Handelsonderneming Venema zijn betalingsverplichting niet opschorten, behoudens indien de Koper een Consument is.

9.15 Kortingen, van welke aard ook, worden enkel verleend onder de voorwaarde dat tijdige betaling van de factuur of facturen van Handelsonderneming Venema plaatsvindt.
Blijft tijdig betaling uit, dan vervalt de korting met onmiddellijk ingang en dient het bedrag zonder korting aan Venema te worden voldaan.

Artikel 10. Herroepingsrecht (alleen van toepassing op Consumenten bij een Overeenkomst op afstand)

10.1 Bij de aankoop van producten heeft de Consument de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen.
De Bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Consument.

10.2 Tijdens de Bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn Herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Handelsonderneming Venema retourneren, conform de door Venema verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Consument.

10.3 De Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 2.
De Consument is daarentegen niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Venema hem niet voor of bij het sluiten van de Overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het Herroepingsrecht heeft verstrekt.

10.4 Wanneer de Consument gebruik wenst te maken van zijn Herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Handelsonderneming Venema. Het kenbaar maken dient de Consument te doen middels het Modelformulier. Nadat de Consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn Herroepingsrecht dient hij het product binnen 14 dagen retour te sturen. De Consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

10.5 Indien de Consument na afloop van de in lid 2 en 4 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn Herroepingsrecht resp. het product niet aan Handelsonderneming Venema heeft teruggezonden, is de koop een feit.

10.6 Indien de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

10.7 Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal Handelsonderneming Venema dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen.
Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door Venema of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Artikel 11. Verplichtingen Handelsonderneming Venema bij herroeping (alleen van toepassing op Consumenten bij een Overeenkomst op afstand)

11.1 Als Venema de melding van herroeping door de Consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt zij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

11.2 Handelsonderneming Venema vergoedt alle betalingen van de Consument, inclusief eventuele leveringskosten door Venema in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Consument haar de herroeping meldt. Indien slechts een deel van de levering wordt teruggezonden, worden de leveringskosten niet terugbetaald. Tenzij Venema aanbiedt het product zelf af te halen, mag zij wachten met terugbetalen tot zij het product heeft ontvangen of tot de Consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

11.3 Venema gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode.
De terugbetaling is kosteloos voor de Consument.

11.4 Als de Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Venema bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 12. Medewerking

12.1 Handelsonderneming Venema baseert zich bij de uitvoering van de Overeenkomst op de door de Koper informatie en gegevens. De Koper staat in voor de juistheid van deze informatie en gegevens.10.2 De Koper is verplicht alle informatie die nodig is voor een correcte uitvoering van de Overeenkomst tijdig aan Handelsonderneming Venema te verstrekken.

12.2 De Koper is verplicht het geleverde te inspecteren op gebreken direct na het moment dat de producten hem ter beschikking worden gesteld.
Daarbij behoort de Koper te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit overeenstemt met hetgeen is overeengekomen.

Artikel 13. Reclames

13.1 Niet tegenstaande het bepaalde in artikel 8, dient de Koper, indien het gekochte niet voldoet aan de Overeenkomst, in die zin dat het gekochte niet de eigenschappen bezit die de Koper op grond van de Overeenkomst mocht verwachten, daarover binnen 8 werkdagen na de levering van het gekochte, althans indien het gebrek ten tijde van de levering nog niet bestond binnen 8 werkdagen na de ontdekking van het gebrek, schriftelijk of elektronisch bij Handelsonderneming Venema te klagen, bij gebreke waarvan de Koper er geen beroep meer op kan doen dat het gekochte niet aan de Overeenkomst beantwoordt.

13.2 Indien de Koper een Consument is, is de klachttermijn 2 maanden na ontdekking van het gebrek geschieden.

13.3 Indien de Koper tijdig en op goede gronden klaagt over het gekochte, kan handelsonderneming Venema opteren voor herstel van het gekochte, of terugbetaling van de koopprijs aan de Koper, of het gekochte ruilen voor hetzelfde product als het gekochte. Indien de Koper het gekochte wenst te ruilen voor een ander product van een hogere of lagere prijs, dient het verschil door de Koper, respectievelijk door Handelsonderneming Venema te worden betaald.

13.4 Reclames schorten de betalingsverplichting van de Koper niet op, behoudens indien sprake is van een klacht van een Consument.

13.5 De Koper dient Handelsonderneming Venema in staat te stellen de klacht te onderzoeken en in dit kader alle voor de klacht relevante informatie aan Venema te verstrekken.
Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk is, geschiedt dit voor rekening en risico van de Koper, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn.
Geen klachten kunnen worden ingediend ten aanzien van producten die zich niet in oorspronkelijke staat bevinden en die derhalve niet meer door Handelsonderneming Venema kunnen worden onderzocht en/of gebruikt zijn op een onzorgvuldige of oneigenlijke manier, of voor een ander doel dan waarvoor de producten bestemd zijn.

13.6 In alle gevallen geschiedt retourzending op een door Handelsonderneming Venema te bepalen wijze en in de originele verpakking. De kosten hiervan komen voor rekening van de Koper.

Artikel 14. Overmacht

14.1 Onder overmacht wordt in de Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet -voorzien, waarop Handelsonderneming Venema geen invloed kan uitoefenen, doch als gevolg waarvan Handelsonderneming Venema niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
Niet in voorraad hebben van de bestelde producten, al dan niet door enig embargo, daaronder begrepen. Hieronder zijn onder meer begrepen oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel bij Handelsonderneming Venema als bij derden van wie Venema de benodigde producten, materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken. 

14.2 Tijdens de overmachtsituatie worden alle verplichtingen van Handelsonderneming Venema opgeschort.

14.3 Handelsonderneming Venema heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Handelsonderneming Venema haar verbintenis had moeten nakomen.

14.4 Indien de overmachtsituatie meer dan twee maanden voortduurt is ieder der Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

15.1 Handelsonderneming Venema is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
b. Daden of nalatigheden van de klant, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
c. Nalatigheden van de klant in het onderhoud van de geleverde producten;
d. Normale slijtage aan de geleverde producten ten gevolge van dagelijks gebruik;
e. Verkleuring van de geleverde producten ten gevolge van de inwerking van licht;
f. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.

15.2 Handelsonderneming Venema is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van zijn website wegens onderhoud of anderszins.

15.3 De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren die de producten werkelijk hebben. Venema is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.

15.4 De klant is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens.
Handelsonderneming Venema is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de klant aangeleverde gegevens onjuist en/of niet volledig zijn.
De klant vrijwaart Handelsonderneming Venema tegen alle aanspraken ter zake.

15.5 Handelsonderneming Venema is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van gevolgschade.
Als gevolgschade wordt in ieder geval aangemerkt: gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, productieschade, arbeidslonen, materiaalkosten, transportkosten, bedrijfsschade, bedrijfsstoring, stagnatieschade, vertragingsschade, reputatieschade, milieuschade, opgelegde boetes en indirecte schade, ongeacht hun oorsprong.

15.6 Handelsonderneming Venema is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.

15.7 De klant is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn account op de website en inloggegevens.
De klant dient zijn inloggegevens zorgvuldig voor zichzelf te houden en deze inloggegevens in geen enkel geval door te geven aan derden.
Handelsonderneming Venema kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inloggegevens van de klant.
Indien de klant constateert dat een ongeautoriseerde derde gebruik maakt van zijn account, dan dient de klant Handelsonderneming Venema daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.

15.8 Indien Handelsonderneming Venema naar zijn oordeel genoodzaakt is maatregelen te treffen c.q. medewerking te verlenen aan door zijn leveranciers geïnitieerde recall-acties ter voorkoming van (verdere) schade ten gevolge van aanspraken van eindgebruikers op grond van een gebrek aan geleverde producten, verplicht de klant zich aan zulke maatregelen medewerking te verlenen. Handelsonderneming Venema kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de schade die de klant lijdt door geïnitieerde recall-acties.

15.9 Indien Handelsonderneming Venema aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Handelsonderneming Venema beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Venema gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Venema beperkt tot het bedrag dat de klant betaald heeft voor het product waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

15.10 De klant vrijwaart Handelsonderneming Venema voor vorderingen die derden tegen Venema instellen ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden, waarvoor Venema niet aansprakelijk is ingevolge het voorgaande. De klant is gehouden Venema op eerste verzoek schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesten die voor Venema mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van een door een derde tegen haar ingestelde vordering als bedoeld in dit lid.

15.11 Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofde ook jegens Handelsonderneming Venema vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens Handelsonderneming Venema kan aanwenden.

Artikel 16. Eigendomsvoorbehoud

16.1 Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van Handelsonderneming Venema, totdat alle vorderingen die Venema op de klant heeft of zal verkrijgen volledig zijn betaald.

16.2 Indien de Koper niet (volledig) betaalt, zijn faillissement, surseance van betaling of schuldsanering wordt aangevraagd, of indien er beslag op de geleverde producten wordt gelegd, is Handelsonderneming Venema gerechtigd de geleverde producten met onmiddellijke ingang terug te vorderen. De Koper geeft Handelsonderneming Venema reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Handelsonderneming Venema door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Handelsonderneming Venema zich bevinden en die producten mee terug te nemen, op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare boete van 10% van het verschuldigde per dag dat de Koper niet aan deze verplichting voldoet.

16.3 Het is de Koper verboden om ter zake van de geleverde producten beheers- of beschikkingsdaden te verrichten, zolang hij niet integraal aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, met inachtneming van het volgende lid.

16.4 Zolang de eigendom van de producten niet op de klant is overgegaan, mag de klant de producten niet: verpanden, aan derden enig ander recht daarop verlenen, buiten zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen.

16.5 Indien derden beslag wensen te leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan is de Koper verplicht Handelsonderneming Venema daar onverwijld Schriftelijk van op de hoogte te brengen.

16.6 Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de klant onmiddellijk handelsonderneming Venema daarvan op de hoogte stellen en de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van Handelsonderneming Venema.

16.7 De in dit artikel genoemde bepalingen laten de overige aan Venema toekomende rechten onverlet.

Artikel 17. Ontbinding en wanprestatie

17.1 Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Handelsonderneming Venema ingeval van wanprestatie aan de zijde van de klant het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.

17.2 Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien:
a. De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen;
b. De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd;
c. De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden.
d. De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te verlaten.

17.3 Handelsonderneming Venema is indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de klant op grond van door Venema reeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van Handelsonderneming Venema op vergoeding van kosten, schade en interesten.

Artikel 18. Verwerking Persoonsgegevens

Handelsonderneming Venema verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van haar dienstverlening. Voor zover al noodzakelijk, verleent de Koper hiervoor toestemming.
Handelsonderneming Venema verkoopt deze persoonsgegevens niet aan derden en deelt deze gegevens niet met partijen die niet met de dienstverlening van Handelsonderneming Venema van doen hebben. De persoonsgegevens worden adequaat beveiligd en bewaard zo lang nodig voor de uitvoering van de Overeenkomst.
Het privacy beleid van Handelsonderneming Venema is te raadplegen op de Website.

Artikel 19. Slotbepalingen

19.1 Op alle Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

19.2 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Handelsonderneming Venema worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Handelsonderneming Venema gevestigd is.

19.3 Handelsonderneming Venema is niettemin bevoegd het geschil middels arbitrage te (laten) beslechten.

Versie januari 2021